Admiterea românilor de pretutindeni | Înscrieri pentru admiterea la doctorat

Înscrierea la studii universitare de doctorat pentru candidații etnici români (care au domiciliul stabil în străinătate conform actelor de identitate) are loc în două etape:

1. Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români: completarea formularului de înscriere online și transmiterea documentelor, în perioada 1-17 iulie 2020, ora 10:00.
2. Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului în perioada care va fi anunțată pe website-ul Școlii Doctorale, în luna septembrie 2020.

1. Obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români, eliberat de MEC

Pentru obținerea ordinului de acceptare la studii pentru etnicii români care se înscriu la studii universitare de doctorat, dosarul va cuprinde următoarele documente care se vor transmite online pe adresa de email etnici.romani2020@snspa.ro:
• Cerere de înscriere la studii universitare de doctorat și declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3)
– Etnicii români din Republica Moldova vor transmite declarația fără a fi autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
– Etnicii români din Albania vor depune la înscriere declarația autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
• Copie a actului de identitate;
• Copia certificatului de naștere;
• Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul;
• Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea studiilor – copie după primele 3 pagini;
• Diploma de bacalaureat sau echivalentă, de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal şi foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
• Diploma de licență sau echivalentă acesteia și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;
• Diploma de master și foaia matricolă traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), dacă este cazul;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020, pot prezenta la înscriere (în locul diplomelor) adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ superior absolvite.

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor – CNRED din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
• Dovezile privind competenţa lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).
• Adeverinţă medicală din care să reiasă starea actuală de sănatate şi eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2.

2. Înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și susținerea colocviului va avea loc în perioada anunțată pe website-ul Școlii Doctorale, în luna septembrie 2020.

Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru doctorat și sustinerea colocviului trebuie să urmați instrucțiunile transmise pe website-ul Școlii Doctorale.

Admiterea la doctorat constă în susţinerea unui colocviu organizat de Şcoala Doctorală. Romanii de pretutindeni se pot înscrie la examenul de admitere la doctorat numai după obținerea ordinului de acceptare la studii eliberat de MEC.
Candidatii care au promovat colocviul pot fi declarați admiși şi vor putea fi înmatriculaţi în anul universitar 2020 – 2021, în limita locurilor scoase la concurs.

IMPORTANT!
Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat este necesar acordul viitorului conducător de doctorat, exprimat în scris pe cererea şi pe fişa de înscriere.

Comments are closed.