Admiterea la doctorat la SNSPA

Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. SNSPA organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008), științele ale comunicării (începând din anul 2008), management (începând din anul 2019).

 

Particularitățile programului doctoral din SNSPA derivă în primul rând din expertiza coordonatorilor, cadre didactice implicate, care au, pe lângă competenţe academice de excepţie, și experienţă personală în construcţia instituţională, guvernare și consiliere administrativă și/sau politică, din derularea programelor de cercetare şi din valorile la care aderă comunitatea universitară.

 

Şcoala Doctorală SNSPA organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2022.

 

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 1-15 septembrie 2022

Înscrierea se va realiza în format clasic, prin depunerea fizică a dosarelor de către candidați la sediul SNSPA (Bld. Expoziției Nr. 30A, Sector 1, etaj 8, sala 802).

Susținerea interviurilor de admitere: 19-21 septembrie 2022:

  • Științe Politice: 19 septembrie;
  • Științe Politice (subdomeniul Relații Internaționale): 19 septembrie;
  • Științe ale Comunicării: 19 septembrie;
  • Sociologie: 19 septembrie;
  • Management: 19 septembrie;
  • Științe Administrative: 21 septembrie.

Afișarea rezultatelor: 24-26 septembrie 2022;

Înmatricularea candidaților declarați admiși: 27-29 septembrie 2022.

 

Înscrierea se va realiza în format clasic, prin depunerea fizică a dosarelor de către candidați la sediul SNSPA (Bd. Expoziției Nr. 30A, Sector 1, etaj 8, sala 802).

Mai jos veți găsi informații sintetice despre criteriile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a candida și despre pașii pe care trebuie să-i urmați.

Criterii:
– studii de licență de 3 ani, finalizate cu diplomă și studii masterale finalizate cu diplomă / adeverință de absolvire (valabil numai pentru absolvenții din sesiunea 2022)
sau
– studii de licență de lungă durată (4 ani), finalizate cu diplomă.

Pașii
A. Înscriere / depunere dosar
Actele necesare înscrierii:
– Cerere de înscriere la concurs – formular tip (disponibil aici);
– Fișa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele candidatului (disponibilă aici);
– Curriculum Vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public, dacă acestea există) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului (dacă există);
– Proiectul propus de candidat pentru cercetarea doctorală, redactat conform Ghidului de elaborare;
– Copie a actului de identitate;
– Copie după certificatul de naştere;
– Certificat de căsătorie / alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
– Copie după diploma de bacalaureat + anexe sau echivalentul acesteia (eventual traduse și legalizate);
– Copie după diploma de licenţă + anexe sau echivalentul acesteia şi a anexelor corespunzătoare (eventual traduse și legalizate);
– Copii după diploma de studii postuniversitare + anexe (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora (eventual traduse şi legalizate);
– Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 RON
– Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (opţional).

NOTĂ: Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentaţi şi actele în original.

NOTĂ: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia, eliberat de Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

NOTĂ: Pe lângă documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare de doctorat, candidații pentru locurile destinate etnicilor romi vor prezenta o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

B. Interviu: prezentarea proiectului de cercetare doctorală în fața unei comisii de admitere alcătuită din coordonatorii din domeniul pentru care s-a optat.

C. Înmatricularea– Dosarul candidaţilor declaraţi admişi în urma interviului va fi completat la înmatriculare cu diplomele de studii în original la Secretariatul Școlii Doctorale și dovada plății taxei de înmatriculare

 

Numărul de locuri, aici.

 

Coordonatorii de doctorat și temele prioritare, aici.

 

Detalii despre admitere, pe doctorat.snspa.ro.

 

Comments are closed.