Întrebări frecvente

Cum trebuie completată online fişa de înscriere?

Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. Puteţi completa online fişa de înscriere, aici.

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

Pot să mă înscriu la mai multe specializări, la studii universitare de licenţă?

Cei care doresc să se înscrie la două sau mai multe specializări (studii universitare de licenţă) în cadrul aceleiaşi facultăţi vor depune un singur dosar de înscriere. În fişa de înscriere vor opta pentru specializări. Vor achita o singura taxă de înscriere. Vor susţine un singur examen de admitere.

Cei care doresc să se înscrie la mai multe specializări, din cadrul mai multor facultăţi din SNSPA, vor depune câte un dosar de înscriere pentru fiecare facultate. Vor achita câte o taxă de înscriere pentru fiecare dosar depus. Vor susţine examenle de admitere, conform cu cerinţele fiecărei facultăţi.

Unde pot să achit taxa de înscriere?

Plata taxei de înscriere la admitere:

  1. Taxele pot fi achitate prin ordin de plată, în contul bancar al facultăţii. Toate detaliile, aici.
  2. La sediul SNSPA, odată cu depunerea dosarului de înscriere.

Cuantumul taxei de înscriere, aici.

În ce condiţii se returnează taxa de înscriere?

Taxa de înscriere nu se returnează.

Pot fi scutit de taxa de înscriere?

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare prezentată de candidaţi la înscriere.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care prezintă următoarele acte:

 

  • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat
  • Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.
  • Adeverinţă de la casa de copii, pentru cei aflaţi în această situaţie.

 

Ce acte trebuie să aducă candidaţii de etnie romă pentru a se înscrie pe locurile speciale?

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor.

Cetățenii de etnie romă pot consulta aici numărul de locuri alocat pentru admiterea 2018 la SNSPA.

Dacă am fost admis la două specializări, în cadrul aceleiași facultăți a SNSPA, pot să le urmez simultan pe ambele?

Este posibil să fie urmate două specializări simultan la aceeaşi facultate sau la facultăţi diferite, însă trebuie îndeplinite condiţiile de prezenţă solicitate la fiecare dintre ele.

După ce am fost declarat admis, ce trebuie să fac pentru a confirma locul la SNSPA?

Candidaţii, declaraţi admişi pe  locuri  finanţate de la buget,  vor depune,  la înmatriculare, diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

Deşi am fost admis pe un loc cu taxă există posibilitatea să trec la buget?

În funcţie de media pe care o veţi avea după primul an de studii, puteţi trece la buget. Reclasificările se fac la începutul fiecărui an universitar.

Cum procedez în cazul în care vreau să-mi retrag dosarul?

Veţi depune o cerere pentru restituirea dosarului.
Aceasta se va face gratuit şi necondiționat, în cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor  finalte, conform reglementărilor legale în vigoare şi potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate.

Pot beneficia de un loc de cămin încă din primul an de facultate?

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţii care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:
a.    Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
b.    Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
c.    Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
d.    Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
e.    Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisiile de cazare vor ţine cont de următoarele criterii:
a.   mediile obţinute în anul universitar anterior;
b.   anul de şcolarizare – au prioritate cei din anii terminali;
c.    în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.)

Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere. Imediat după înmatriculare, puteţi depune o cerere de cazare la Biroul Social, Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, parter (hol central)

Dacă ai nelămuriri legate de admitere, contactează-ne! Întrebarea ta va primi răspuns!