Studii de doctorat: Condiţii de admitere

Selecţia studenților doctoranzi se realizează prin concurs.

Concursul se desfăşoară în două etape: verificarea dosarelor candidaţilor şi interviu.

Verificarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora pentru susținerea concursului. Lipsa oricărui document obligatoriu menţionat în Regulamentul privind organizarea concursului de admitere la doctorat în SNSPA duce la declararea dosarului ca fiind neeligibil.

Selecţia candidaţilor se va realiza pe fiecare domeniu/subdomeniu doctoral din cadrul SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, ştiinţe ale comunicării, sociologie.

Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze – ca o condiţie de eligibilitate – într-unul dintre domeniile de cercetare doctorală din SNSPA.

Domeniile programului doctoral sunt propuse de profesorii coordonatori de doctorat din cadrul SNSPA, avizate de directorul Școlii Doctorale și aprobate de Senatul SNSPA.

Interviul de selecţie a studenților doctoranzi se va desfăşura în faţa unei comisii constituită  din conducatorul de doctorat care supervizează poziția de student-doctorand, în calitate de președinte, cel puțin 2 specialişti propuși de conducatorul de doctorat care sunt cadre didactice titulare ale SNSPA cu gradul de profesor sau confernțiar și un secretar de comisie, cadru didactic titular al SNSPA. Interviul de selecţie se va desfăşura atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională (de preferință limba engleză).

Ierarhia candidaților se face pe baza rezultatelor interviului, media minimă de admitere fiind 7,00 (șapte).