Acte de înscriere | Studii de licenţă

1. Fişa de înscriere

Candidaţii vor completa online o fişă de înscriere, o vor printa şi o vor depune la sediul facultăţii, în dosarul de concurs.

2. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2019, adeverinţa care atestă promovarea examenului, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute

Se poate depune:

 • în original;

 • în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);

 • în copie simplă care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL” în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile la buget trebuie să depună la facultate actele de studii în original, confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în calendarul admiterii 2019.

3. Certificatul de naştere

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

4. Cartea de identitate

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

5. Chitanţa de plată a taxei de înscriere

Modalităţile de plată a taxei de înscriere, aici.

6. Adeverinţă medicală

Se depune în original adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

7. Patru fotografii

Patru fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color.

8. Un dosar plic

Dosar carton plic A4, culoare alb.

9. Certificatul de căsătorie, dacă este cazul

Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.

Se depune copia simplă, care va fi certificată „CONFORM CU ORIGINALUL”, în momentul înscrierii efective, în baza prezentării actului în original.

10. Candidaţii proveniţi din centrele de plasament vor depune o adeverinţă care să ateste acest lucru

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice

Înscrierea la fiecare dintre cele doua sesiuni de pretestare se face online, pe admitere.politice.ro.

Accesaţi admitere.politice.ro, în perioada în care se desfăşoară înscrierile, deschideţi-un cont de utilizator şi completaţi câmpurile obligatorii.

Candidaţii se vor prezenta la pretestare cu cartea de identitate şi chitanţa din care reiese achitarea taxei de înscriere.

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la Facultatea de Ştiinţe Politice

Candidații declarați admiși care se înmatriculează vor depune un dosar mapa cu următoarele documente:

 • diplomă de bacalaureat sau adeverință pentru absolvenții din sesiunea 2019 în original, pentru  candidații declarați admiși pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidații admiși la taxa sau copie simplă însoțită de original;

 • adeverință din care să reiasă că diplomă de bacalaureat, în original, se află la altă universitate (pentru locurile cu taxa);

 • certificatul de naștere, copie legalizata sau copie simplă însoțită de original;
 • certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul, copie legalizata sau copie simplă însoțită de original;

 • adeverință medicală tip de la medicul de familie în care să se mentioneze “clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate”;

 • adeverință din care să rezulte apartenență la o organizație legal constituită pentru candidații de etnie romă (dacă este cazul).

 • adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a două specializare/program de studii);

 • diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu această (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a două specializare) copie legalizata sau copie simplă însoțită de original;

 • 2 fotografii color ¾, recente;

 • copie CI;

 • chitanță privind achitarea taxei de admitere;

 • chitanță privind achitarea taxei de înmatriculare (în valoare de 100 lei, în contul FSP).