Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Acte necesare pentru înscrierea la STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la:

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017, adeverinţa care atestă promovarea examenului* în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;

*Înscrierea candidaților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2017 se poate face în baza adeverinței – în original sau copie legalizată – care atestă promovarea examenului, eliberată de unitatea școlară absolvită. La înmatriculare, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget sunt obligați să confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat, în original.

 • certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);

 • buletinul/cartea de identitate, în copie xerox;

 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (în original);

 • chitanţa de plată a taxei de admitere

 • 4 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color *

*pentru înscrierea la Facultatea de Management - 5 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color

 • un dosar plic.

În atenţia candidaţilor!
Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.
La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 2.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.  
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.  

Admitere pentru românii de pretutindeni, aici.

 

Actele necesare înmatriculării, după sesiunea de pretestare la FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Rezultatele concursului de admitere (sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 16 iulie 2017, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.

Dupa acesta data, candidatii declarati admisi, se vor putea inmatricula numai dupa promovarea examenului de  bacalaureat si prezentarea adeverintei/diplomei de bacalaureat (cf. Calendarului admiterii).


IV. Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi

Inmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 17, 18, 19 iulie 2017 la secretariatul FSP intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2017 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa;

 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);

 • Certificatul de nastere, copie legalizata;

 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata;

 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";

 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).

 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);

 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare);

 • 2 fotografii color ¾, recente;

 • copie CI;

 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;

 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).
©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.