Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Acte necesare pentru înscrierea la STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la:

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2016, adeverinţa care atestă promovarea examenului* în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;

*Înscrierea candidaților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2016 se poate face în baza adeverinței – în original sau copie legalizată – care atestă promovarea examenului, eliberată de unitatea școlară absolvită. La înmatriculare, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget sunt obligați să confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat, în original.

 • certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);

 • buletinul/cartea de identitate, în copie xerox;

 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (în original);

 • chitanţa de plată a taxei de admitere

 • 4 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color *

*pentru înscrierea la Facultatea de Management - 5 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color

 • un dosar plic.

În atenţia candidaţilor!
Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.
La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 2.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.  
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.  

Admitere pentru românii de pretutindeni, aici.

 

Actele necesare înscrierii, după sesiunea de pretestare la FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE:

Candidații care au obținut cel puțin media 5 în urma pretestării se vor putea înscrie pentru anul universitar 2016-2017. Înscrierea se va realiza online în perioada, încărcând  pe site următoarele documente scanate sau fotocopiate:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; pentru absolvenții de liceu promoția 2016, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală de bacalaureat, cât și notele obținute la fiecare disciplină;

 • Candidații de la specializările Sociologie și Psihologie vor preciza disciplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata în calcul la admitere;

 • Declarație pe proprie răspundere că nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat (dacă e cazul);

 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare);

 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc să urmeze o a doua specializare);

 • Diploma obținută la olimpiade școlare cu menționarea notei acordate (unde este cazul).©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.