Admitere Snspa Facebook Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Întrebări frecvente

 

Cum trebuie completată online fişa de înscriere?

Fişa de înscriere este unul dintre cele mai importante documente pe care le va conţine dosarul de admitere. Găsiţi fişa de înscriere, aici.

Paşii pentru completarea online a fişei de înscriere, aici.

 

Pot să mă înscriu la mai multe specializări, la studii universitare de licenţă?

Cei care doresc să se înscrie la două sau mai multe specializări (studii universitare de licenţă) în cadrul aceleiaşi facultăţii vor depune un singur dosar de înscriere. În fişa de înscriere vor opta pentru specializări. Vor achita o singura taxă de înscriere. Vor susţine un singur examen de admitere.

Cei care doresc să se înscrie la mai multe specializări, din cadrul mai multor facultăţi din SNSPA, vor depune câte un dosar de înscriere pentru fiecare facultate, cu toate actele în copii legalizate. Vor achita câte o taxă de înscriere pentru fiecare dosar depus. Vor susţine examenle de admitere, conform cu cerinţele fiecărei facultăţi.

 


Unde pot să achit taxa de înscriere?


1. În cont bancar, prin ordin de plată în contul:

Facultăţii de Administraţie Publică

Invatamant cu frecventa (IF)

Cont bancar: RO38BRDE445SV19964904450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: IF

 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Invatamant la distanta (ID)

Cont bancar: RO77BRDE445SV12221584450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP” şi a formei de învăţământ: ID

 • taxa de înscriere la examenul de admitere

Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Public

Taxe învățământ ZI
RO23BRDE445SV95462244450

 

Taxe învățământ ID şi IFR
RO08BRDE445SV13004784450

 

Modalităţi de plată a taxei:

 

1. Plata taxei se face în numerar la orice sucursală BRD din ţară sau prin transfer bancar în conturile facultății deschise la BRD. Este obligatorie completarea în secţiunea DETALII a numelui şi CNP-ului candidatului pentru care se efectuează plata


2. Plata taxei este achitată prin ordin de plată, este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui şi CNP-ului candidatului pentru care se efectuează plata.

Pentru completarea ordinelor de plată vă rugăm să aveţi în vedere următoarele informaţii financiare

Nume beneficiar - SNSPA
Bancă beneficiar  -  BRD  sucursala Victoria  Bucureşti
CUI  beneficiar - 9510194.

 Facultăţii de Management

Cont bancar: RO02BRDE445SV33643594450 – RON, deschis la BRD

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: SNSPA-FM / ZI  

 • taxa de înscriere la examenul de admitere


Facultăţii de Ştiinţe Politice

Cont bancar: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, deschis la BRD, filiala Victoria Bucureşti

Detaliile plății:

 • numele și prenumele candidatului

 • facultatea: pentru SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.

 • taxa înscriere la examenul de admitereDepartamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Cont bancar:  RO 47 BRDE 445SV14006984450 BRD Victoria

 • Detaliile plății:

  • numele și prenumele candidatului

  • pentru SNSPA, DRIIE

  • taxa înscriere la examenul de admitere


2. La sediul facultății, odată cu depunerea dosarului de înscriere.


În ce condiţii se returnează taxa de înscriere?

Taxa de înscriere nu se returnează.

Pot fi scutit de taxa de înscriere?

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare prezentată de candidaţi la înscriere.

Care sunt actele de care am nevoie pentru a completa dosarul de înscriere?

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată, iar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017, adeverinţa care atestă promovarea examenului* în original sau copie legalizată, în care se menţionează atât media generală obţinută la examenul de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute;

 

*Înscrierea candidaților care au promovat examenul național de bacalaureat în anul 2017 se poate face în baza adeverinței – în original sau copie legalizată – care atestă promovarea examenului, eliberată de unitatea școlară absolvită. La înmatriculare, candidații admiși pe locurile finanțate de la buget sunt obligați să confirme locul prin prezentarea diplomei de bacalaureat, în original.

 

 • certificatul de naştere, în copie legalizată (certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul);

 • buletinul/cartea de identitate, în copie xerox;

 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează “clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (în original);

 • chitanţa de plată a taxei de admitere

 • 4 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color *

 

*pentru înscrierea la Facultatea de Management - 5 fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color

 

 • un dosar plic.

 

În atenţia candidaţilor!
Având în vedere prevederile Art.2 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 41 din 28 iunie 2016, candidaţii pot depune, la înscrierea la concurs, fotocopii (xerox) ale actelor solicitate, urmând ca acestea să fie certificate în momentul înscrierii efective. Pentru această procedura candidaţii vor prezenta OBLIGATORIU şi documentele în original.
La înmatriculare în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, care au depus actele certificate conform OUG nr. 41/2016, vor completa dosarul conform cerinţelor legale în vigoare, respectiv actul de studii în original, la prima opţiune (loc cu finanţare de la buget).

Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 2.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent.  
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.  

 

Admitere pentru românii de pretutindeni, aici.


Ce acte trebuie să aducă candidaţii de etnie romă pentru a se înscrie pe locurile speciale?

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor.

Cetățenii de etnie romă pot consulta aici numărul de locuri alocat pentru admiterea 2017 la SNSPA.

 

Dacă am fost admis la două specializări, în cadrul aceleiași facultăți a SNSPA, pot să le urmez simultan pe ambele?

Este posibil să fie urmate două specializări simultan la aceeaşi facultate sau la facultăţi diferite, însă trebuie îndeplinite condiţiile de prezenţă solicitate la fiecare dintre ele.

După ce am fost declarat admis, ce trebuie să fac pentru a confirma locul la SNSPA?

Candidaţii, declaraţi admişi pe  locuri  finanţate de la buget,  vor depune,  la înmatriculare, diploma de bacalaureat în original şi vor achită taxa de înmatriculare. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă se pot înmatricula dacă achită taxa de înmatriculare şi prima rată din taxa de şcolarizare.
Neprezentarea la Secretariat în perioada de înmatriculare atrage după sine pierderea locului ocupat.

Deşi am fost admis pe un loc cu taxă există posibilitatea să trec la buget?

În funcţie de media pe care o veţi avea după primul an de studii, puteţi trece la buget. Reclasificările se fac la începutul fiecărui an universitar.

Cum procedez în cazul în care vreau să-mi retrag dosarul?

Veţi depune o cerere și restituirea dosarului, aceasta se va face gratuit și necondiționat în cel mult 48 de ore de la AFISAREA REZULTATELOR FINALE, conform reglementărilor legale în vigoare şi potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate.

Pot beneficia de un loc de cămin încă din primul an de facultate?

În căminele SNSPA, pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, în următoarea ordine, studenţii care nu au avut abateri disciplinare şi care nu au restanţe la plata cazării:
a.    Cetăţeni străini bursieri ai statului român sau alţi studenţi străini ai SNSPA, în limita şi în condiţiile stabilite de Consiliul de Administraţie;
b.    Studenţi români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau centre de plasament familial
c.    Studenţi care reprezintă cazuri sociale (venituri sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie), sub rezerva faptului că vor fi integralişti la începerea anului universitar;
d.    Studenţi români de la învăţământul de zi, şcolarizaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, în următoarea ordine: studenţii pe locuri bugetate din anii terminali (anul III licenţă şi anul II masterat) şi studenţii doctoranzi urmaţi de studenţii din ceilaţi ani, cazaţi proporţional cu numărul de cereri depuse, astfel încât să fie cazaţi studenţi din toţi anii de studiu;
e.    Studenţi români cu taxă, în ordinea anilor stabilită la punctul anterior.

În procesul de repartizare a studenţilor în cămine, Comisiile de cazare vor ţine cont de următoarele criterii:
a.   mediile obţinute în anul universitar anterior;
b.   anul de şcolarizare - au prioritate cei din anii terminali;
c.    în cazul în care studentul a mai beneficiat de cazare în camin, se va ţine cont şi de comportamentul manifestat în anul anterior (existenţa unor reclamaţii, abateri de la regulament, restanţe la plata taxelor etc.)

Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere. Imediat după înmatriculare, puteţi depune o cerere de cazare la Biroul Social, Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, parter (hol central)

Telefon: 0371 445 082

 

          Descriere cămine SNSPA

 

©2013 SNSPA. Toate drepturile rezervate.