Acte de înscriere | Studii de doctorat

Dosarul candidatului la programul doctoral va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs – formular tip (click aici);
 • Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute conform anexei 1 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat (click aici);
 • Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
 • Proiectul propus de candidat/ă pentru cercetarea doctorală, redactat conform anexei 2 la Regulamentul de organizare a admiterii la doctorat, care trebuie să se încadreze în domeniile prioritare de cercetare ale SNSPA;
 • Copia actului de identitate;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia;
 • Copie legalizată  (eventual  tradusă  şi  legalizată)  după  diploma  de  licenţa  sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
 • Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare
 • (studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere
 • Dovezile privind competența lingvistică într-o limbă de circulație internațională(opțional).
 • Candidaţii pe locurile alocate pentru etnia roma vor completa dosarul cu o adeverinţă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi atestatul de echivalare a acesteia în cadrul Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de aceea la depunerea dosarului vă rugăm să prezentați și actele în original.

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi va fi completat cu actele solicitate, în original sau copie legalizată, după caz, la înmatriculare.